Về Nguồn!

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch số 30/KH-TV ngày 10 tháng 10 năm 2020; Nhà trường tổ chức cho học sinh khối 4-5 tham gia hoạt động trải nghiệm để tìm hiểu về bản sắc văn hóa của người dân tộc Ê đê; phong tục uống rược cần và nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người dân Tây Nguyên; Qua buổi trải nghiệm các em được khắc sâu kiến thức về lịch sử địa phương; các phong tục và lễ hội của đồng bào Ê Đê Tây Nguyên ( NguyênThy)