Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

 Thực hiện kế hoạch số 8813 ngày 29 tháng 9 năm 2020 của UBND Tỉnh DakLak về học tập suốt đời, trường tiểu học Trưng Vương đã triển khai kế hoạch học tập suốt đời tại đơn vị với các hoạt động cụ thể như: thực hiện treo băng rôn tại cổng và trong trường ” Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời”; ngoài ra nhà trường phát động tới CBGVNV thực hiện học tập suốt đời thông qua việc tăng cường khai thác thông tin học liệu trên mạng để phục vụ giảng dạy và đăng bài trên cổng thông tin điện tử nhà trường. ( Nguyễn Lài)